મોતિયાના ઓપેરશનના ઉપલબ્ધ પેકેજીસ

ઉપર ચિત્રમાં મોતિયાના ઓપેરશનના ઉપલબ્ધ પેકેજીસ દર્શાવવામાં આવ્યા છે જેની આપણે વિગતવાર ચર્ચા કરીશું. (Rates listed in January 2021, Current rate may differ. Please discuss with your ophthalmologist for this.*)

Enhanced Monofocal Yellow

આ બાયોટેક (Biotech) કંપની નો મણિ છે. જેને BIOTECH EYECRYL SERT - Advanced Monofocal Lens કહેવામાં આવે છે.

Total Package Cost - 50000/-

Lens cost - 22000/-

Enhanced Monofocal

આ Johnson & Johnson કંપની નો મણિ છે. જેને EYHANCE - Advanced Monofocal કહેવામાં આવે છે.

Total Package Cost - 45000/-

Lens cost - 15000/-

Monofocal Aspheric Yellow

આ બાયોટેક (Biotech) કંપની નો મણિ છે. જેને GENESIS - Natural Yellow Monofocal કહેવામાં આવે છે.

Total Package Cost - 40000/-

Lens cost - 18000/-

Monofocal Aspheric

આ Johnson & Johnson કંપની નો મણિ છે. જેને TECNIS - Aspheric Monofocal કહેવામાં આવે છે.

Total Package Cost - 35000/-

Lens cost - 9500/-

Monofocal Aspheric

આ Johnson & Johnson કંપની નો મણિ છે. જેને TECNIS - Aspheric Monofocal કહેવામાં આવે છે.

Total Package Cost - 35000/-

Lens cost - 9500/-

* Please don't compare these rates with different hospital. Rates are different in different hospital and this article is just to give gross idea regarding cataract surgery rates and available packages.

આ તમામ જાણકારી માત્ર માહીતીદર્શક છે અને તેનો તમારા રોગના નિદાન તથા સારવાર માટે સ્વ-ઉપયોગ ન કરવા વિનંતી છે. તમારી આંખની કોઈપણ તકલીફ માટે આંખના નિષ્ણાત તબીબનો સંપર્ક કરવો. - ડો. ધવલ પટેલ (MD, AIIMS Delhi)

- compiled & published by Dr Dhaval Patel MD AIIMS


Dedicated for your Smile till your Eyes Shine

We put the smile on your face and the sparkle in your eyes..

Qualification from AIIMS

Our doctors are qualified from Prestigious AIIMS New Delhi. They are best and experts in their respective fields.

Vast Experience

Our doctors have more than 10 years of experience in their respective fields.

Best Team

Our humble and polite staff is always ready to serve you the best.

International Camps

Dr Dhaval Patel has conducted many Eye Camps in Africa and Does visit yearly for the same.