નેત્ર-જ્ઞાન


કન્જક્ટિવાઈટીસ (Conjunctivitis)

કન્જક્ટિવાઈટીસ (Conjunctivitis) વિષેની માહિતી

મોતિયો (Cataract)

મોતિયો (Cataract) વિષેની માહિતી

મોતિયાના ઓપેરશનના ઉપલબ્ધ પેકેજીસ

મોતિયાના ઓપેરશનના ઉપલબ્ધ પેકેજીસ

ઝામર (Glaucoma)

ઝામર (Glaucoma) વિષેની માહિતી

Atropine 0.01% ટીપાંનો માયોપિયામાં ઉપયોગ

વધતા ચશ્માના નંબર પર રોક લગાવતા Atropine 0.01% ટીપાં

સૂકી આંખો (Dry Eyes)

સૂકી આંખો (Dry Eyes) વિષેની માહિતી

વેલ (Pterygium)

વેલ (Pterygium) વિષેની માહિતી

ડાયાબિટીસ અને આંખ (Diabetes & Eye)

ડાયાબિટીસ ની આંખ ઉપર થતી અસરો (Diabetes & Eye)

આંખના ટીપાં કેવી રીતે મુકશો? How to put an Eye drop?

આંખના ટીપાં મુકાવા માટેની માહિતી

ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ, ઓપ્ટોમેટ્રીસ્ટ અને ઓપ્ટીશિયન (Ophthalmologist, Optometrist & Optician)

ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ, ઓપ્ટોમેટ્રીસ્ટ અને ઓપ્ટીશિયન (Ophthalmologist, Optometrist & Optician)

બેતાળા (Presbyopia)

બેતાળા (Presbyopia) વિષેની સમજ

ફ્લોટર્સ – ફ્લેશીસ (Floaters - Flashes)

ફ્લોટર્સ – ફ્લેશીસ (Floaters - Flashes) વિષેની સમજ

પાંપણોનો સોજો - બ્લેફરાઈટીસ (Blepharitis)

પાંપણોનો સોજો - બ્લેફરાઈટીસ (Blepharitis) વિષેની સમજ

આંજણી (STYE)

આંજણી (STYE) વિષેની સમજ

રંગ દ્રષ્ટિ ઉણપ (Colour Vision Deficiency)

રંગ દ્રષ્ટિ ઉણપ (Colour Vision Deficiency) વિષેની સમજ

ટીવી જોવા માટેનું માર્ગદર્શન

ટીવી જોતી વખતે અંતર, સમય અને પ્રકાશની જાણકારી

આંખ વિશેની કેટલીક ઉક્તિઓ

આંખ વિશેની કેટલીક ઉક્તિઓ

Dedicated for your Smile till your Eyes Shine

We put the smile on your face and the sparkle in your eyes..

Qualification from AIIMS

Our doctors are qualified from Prestigious AIIMS New Delhi. They are best and experts in their respective fields.

Vast Experience

Our doctors have more than 10 years of experience in their respective fields.

Best Team

Our humble and polite staff is always ready to serve you the best.

International Camps

Dr Dhaval Patel has conducted many Eye Camps in Africa and Does visit yearly for the same.