આંખના ટીપાં કેવી રીતે મુકશો? How to put an Eye drop?

  • સૌપ્રથમ તમારા હાથ ધોઈ લો. તમારા માથાને પાછળની બાજુ નમાવીને છત તરફ જુઓ.
  • તમારી પ્રથમ આંગળીથી નીચેની પાંપણને ખેંચીને થોડી જગ્યા બનાવો.
  • બીજા હાથ વડે દવાની બોટલને ધીરેથી એ રીતે દબાવો કે જેથી એક ટીપું પડે.
  • તમારી આંખને ધીરેથી બંધ કરીને નાક તરફનો ખૂણો ધીરેથી દબાવો.
  • વધારાની દવાને કોટન કે ટીસ્યુ વડે ધીરેથી લુછી દો.
  • જો એક થી વધારે જાતના ટીંપા મુકવાના હોય તો બે ટીંપા વચ્ચે ૫ મિનિટનું અંતર રાખો.
  • આ તમામ જાણકારી માત્ર માહીતીદર્શક છે અને તેનો તમારા રોગના નિદાન તથા સારવાર માટે સ્વ-ઉપયોગ ન કરવા વિનંતી છે. તમારી આંખની કોઈપણ તકલીફ માટે આંખના નિષ્ણાત તબીબનો સંપર્ક કરવો. - ડો. ધવલ પટેલ (MD, AIIMS Delhi)

    - compiled & published by Dr Dhaval Patel MD AIIMS


Dedicated for your Smile till your Eyes Shine

We put the smile on your face and the sparkle in your eyes..

Qualification from AIIMS

Our doctors are qualified from Prestigious AIIMS New Delhi. They are best and experts in their respective fields.

Vast Experience

Our doctors have more than 10 years of experience in their respective fields.

Best Team

Our humble and polite staff is always ready to serve you the best.

International Camps

Dr Dhaval Patel has conducted many Eye Camps in Africa and Does visit yearly for the same.